Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - animator boisk Orlik w Siechnicach i Radwanicach w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia, artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia, artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – dz. nr 770, 775 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert - linia zasilająca.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Utworzenie terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku dz. 288/1 i 290 obręb Radwanice” wraz ze złożeniem wniosku o zgłoszeniu w trybie art. 30 Prawa Budowlanego o przystąpieniu do budowy lub wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla tych robót
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert Stawik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z udziałem wszystkich radnych odbędzie się 10.01.2018 r. - godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 27.12. 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z udziałem wszystkich radnych odbędzie się 10.01.2018 r. - godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze - podręczniki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego(1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK GRARICZNY DO UCHWAŁY XLIV 361 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/367/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Solniki jako osady wsi Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/366/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/365/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/360/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. 1-ego Maja 7 w miejscowości Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/358/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. planowania i rozliczania inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Siechnic z dnia29 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017Gminy Siechnice - A.Dudek-Golińska "
Dotyczy dokumentu:
Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. 60lecie Parafii pw. NSPJ w Żernikach Wroclawskich - folder okolicznościowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiazanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetugminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego-M. Świech"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SiechniceOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciaWPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia WPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -" na"Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF GminySiechnice -Osoba odp. M. Świech "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Osobaodpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciawieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice Osoba odpowiedzialna zatreść: Michał Świech Wytworzenie informacji: 28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok2017 Gminy Siechnice - A. Dudek-Golińska-28.12"

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna