Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2008 08:30 Uchwała Nr XX/159/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Witolda Szeptucho
19.09.2008 08:29 Uchwała Nr XX/158/04 - w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Witolda Szeptucho
19.09.2008 08:25 Uchwała Nr XX/157/04
19.09.2008 08:22 Uchwała Nr XIX/156/04 - w sprawie skargi P.P.H.U.„Helfa” Elżbieta Figiel na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie
19.09.2008 08:20 Uchwała Nr XIX/155/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
18.09.2008 14:56 Uchwała Nr XIX/154/04 - w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
18.09.2008 14:52 Uchwała Nr XIX/153/04 - w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze miasta Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna
18.09.2008 14:51 Uchwała Nr XIX/152/04 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004
18.09.2008 14:49 Uchwała Nr XIX/151/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
18.09.2008 14:49 Uchwała Nr XIX/150/04 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna
18.09.2008 14:48 Uchwała Nr XIX/149/04 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
18.09.2008 14:46 Uchwała Nr XVIII/148/04 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
18.09.2008 14:46 Uchwała Nr XVIII/147/04 - w sprawie zmiany uchwały nr L/441/2002 z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach
18.09.2008 14:44 Uchwała Nr XVIII/146/04 - w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców
18.09.2008 14:43 Uchwała Nr XVIII/145/04 - w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
18.09.2008 14:40 Uchwała Nr XVIII/144/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
18.09.2008 14:19 Uchwała Nr XVIII/143/04 - w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Święta Katarzyna
18.09.2008 14:16 Uchwała Nr XVIII/142/04 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok
18.09.2008 14:15 Uchwała Nr XVIII/141/04 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Święta Katarzyna Milana Ušáka
18.09.2008 14:14 Uchwała Nr XVII/140/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Świętej Katarzynie
18.09.2008 14:11 Uchwała Nr XVII/139/04 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno - usługowym w Sulimowie ich najemcom
18.09.2008 14:07 Uchwała Nr XI/138/04 - w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród
18.09.2008 14:05 Uchwała nr XVII/137/04 - w sprawie budżetu gminy na rok 2004
18.09.2008 14:03 Uchwała Nr XVI/136/04 - w sprawie finansowania w roku 2004 zadania: "Promocja walorów turystycznych Gminy Święta Katarzyna. Przygotowanie szlaków rowerowych." w ramach programu SAP ARD, działanie 4, schemat 4.3. "Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich"
18.09.2008 14:01 Uchwała Nr XVI/135/04 - w sprawie finansowania w 2004 roku zadania: "Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach (z usunięciem skutków popowodziowych) na blok nauczania uczniów klas "O"
18.09.2008 13:59 Uchwała Nr XVI/134/04 - w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2004r.(PN.II.0911-16/01/04), stwierdzające nieważność§lllSt.3 i ust.ll uchwały Nr X1UI03/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokry Dwór w granicach obrębu, gmina Święta Katarzyna
18.09.2008 13:59 Uchwała Nr XVI/133/04 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie

poprzednia 1 2 3