Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2008 12:44 Uchwała Nr XXXVIII/300/06 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz w Jednostce Obsługi Szkół
01.09.2008 12:43 Uchwała Nr XXXVIII/299/06 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna
01.09.2008 12:40 Uchwała Nr XXXVIII/298/06 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna
01.09.2008 12:38 Uchwała Nr XXXVIII/297/06 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święta Katarzyna
01.09.2008 12:35 Uchwała Nr XXXVIII/296/06 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Święta Katarzyna do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
01.09.2008 12:31 Uchwała Nr XXXVIII/295/06 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
01.09.2008 12:28 Uchwała Nr XXXVIII/294/06 - w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Świętej Katarzyna
01.09.2008 12:25 Uchwała Nr XXXVIII/293/06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006
01.09.2008 12:23 Uchwała Nr XXXVIII/292/06 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006
01.09.2008 12:21 Uchwała Nr XXXVIII/ 291/06 - w sprawie budżetu gminy na rok 2006

poprzednia 1 2 3 4