Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 12:15 Uchwała Nr XLVII/360/06 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla terenu szkolnego położonego w rejonie ulicy Kolejowej
11.09.2008 12:13 Uchwała Nr XLVII/358/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Werki na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:13 Uchwała Nr XLVII/359/06 - w sprawie ustanowienia pomników przyrody
11.09.2008 12:12 Uchwała Nr XLVII/357/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Lange na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:11 Uchwała Nr XLVII/356/06 - w sprawie przedłożenia do zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej projektów wzorów symboli wynikających z wizerunku herbu, kształtującego zespół barw w kompleksie weksyliów, jak i układ konstrukcyjny pasów (słupów barwnych) wynikających z konstrukcji herbu Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:10 Uchwała Nr XL/355/06 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:09 Uchwała Nr XLVI/354/06 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna
11.09.2008 12:08 Uchwała Nr XLVI/352/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Sołowskiej na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:08 Uchwała Nr XLVI/353/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Sołowskiej na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:07 Uchwała Nr XLVI/351/06 - w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:06 Uchwała Nr XLVI/350/06 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/293/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006
11.09.2008 12:05 Uchwała Nr XLVI/349/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
11.09.2008 12:04 Uchwała Nr XLVI/348 /06 - w sprawie wykorzystania wyników kontroli kompleksowej Jednostki Obsługi Szkół
11.09.2008 11:59 Uchwała Nr XLVI/347/06 - w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 11:58 Uchwała Nr XLV/346/06 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 11:57 Uchwała Nr XLV/345/06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
11.09.2008 11:51 Uchwała Nr XLV/344/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006
11.09.2008 11:46 Uchwała Nr XLV/343/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
11.09.2008 11:45 Uchwała Nr XLV/342/06 -w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach
11.09.2008 11:42 Uchwała Nr XLV/341/06 - w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
11.09.2008 09:49 Uchwała Nr XLV/340/06 - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach
11.09.2008 09:33 Uchwała Nr XLIV/339/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 09:30 Uchwała Nr XLIV/338/06 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja placu boiska przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie."
11.09.2008 09:28 Uchwała Nr XLIV/337/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania
11.09.2008 09:27 Uchwała Nr XLIV/336/06 - w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
11.09.2008 09:25 Uchwała Nr XLIV/335/06 - w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach
11.09.2008 09:24 Uchwała Nr XLIV/334/06 - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze
11.09.2008 09:20 Uchwała Nr XLIV/333/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
11.09.2008 09:18 Uchwała Nr XLIII/332/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
11.09.2008 09:16 Uchwała Nr XLIII/331/06 - w sprawie skargi Józefy Lichwy na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą nieprzedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 960 położonej w Świętej Katarzynie

poprzednia 1 2 3 4 następna