Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 13:25 Uchwała Nr IV/24/06 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
11.09.2008 13:25 Uchwała Nr IV/25/06 - w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji "Święta Katarzyna"
11.09.2008 13:14 Uchwała Nr IV/23/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Lesława Kubika na Wójta Gminy Święta Katarzyna o przewlekłe załatwienie sprawy oraz o naruszenie praworządności
11.09.2008 13:12 Uchwała Nr IV/22/06 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
11.09.2008 13:11 Uchwała Nr IV/21/06 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.09.2008 13:10 Uchwała nr IV/20/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
11.09.2008 13:08 Uchwała Nr III/19/06 - w sprawie uchylenia zakwestionowanych przez Organ Nadzoru zapisów w uchwale Nr XL/311/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 06.04.2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”.
11.09.2008 13:07 Uchwała Nr III/18/06 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 13:06 Uchwala nr III/17/06 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
11.09.2008 13:05 Uchwała Nr III/16/06 - W sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Święta Katarzyna przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna" w ramach "Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".
11.09.2008 13:03 Uchwała Nr III/15/06 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach
11.09.2008 13:02 Uchwała nr II/14/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
11.09.2008 13:01 Uchwała nr II/13/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
11.09.2008 13:00 Uchwała nr II/12/06 - w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
11.09.2008 12:59 Uchwała Nr II/11/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
11.09.2008 12:58 Uchwała Nr II/10/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
11.09.2008 12:53 Uchwała Nr II/9/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
11.09.2008 12:52 Uchwała Nr II/8/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
11.09.2008 12:51 Uchwała Nr II/6/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
11.09.2008 12:51 Uchwała Nr II/7/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
11.09.2008 12:50 Uchwała Nr II/4/06 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
11.09.2008 12:50 Uchwała Nr II/5/06 - w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
11.09.2008 12:49 Uchwała Nr I/3/06 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:48 Uchwała Nr I/2/06 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:35 Uchwała Nr I/1/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
11.09.2008 12:24 Uchwała Nr XLVII/365/06 - w sprawie nadania statutu Jednostce Obsługi Szkół w Gminie Święta Katarzyna
11.09.2008 12:23 Uchwała Nr XLVII/364/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
11.09.2008 12:22 Uchwała Nr XLVII/363/06 - w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
11.09.2008 12:17 Uchwała Nr XLVII/362/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej
11.09.2008 12:16 Uchwała Nr XLVII/361/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej

1 2 3 4 następna