Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2008 14:55 Uchwała Nr VI/42/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
28.08.2008 14:49 Uchwała Nr VI/41/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
28.08.2008 14:46 Uchwała Nr VI/40/07 - zmieniająca uchwałę Nr XXVII/231/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Święta Katarzyna
28.08.2008 14:43 Uchwała Nr VI/39/07 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.
28.08.2008 14:40 Uchwała Nr VI/38/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
28.08.2008 11:01 Uchwała Nr VI/37/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2007 rok
28.08.2008 10:59 Uchwała Nr VI/36/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok
28.08.2008 10:57 Uchwała Nr VI/35/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2007 rok
28.08.2008 10:54 Uchwała Nr VI/34/07 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
28.08.2008 10:45 Uchwała Nr VI/33/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
28.08.2008 10:41 Uchwała Nr VI/32/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
28.08.2008 10:33 Uchwała Nr V/31/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
28.08.2008 10:30 Uchwała Nr V/30/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach
28.08.2008 10:20 Uchwała Nr V/29/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach i w Świętej Katarzynie
28.08.2008 10:11 Uchwała Nr V/28/07 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
28.08.2008 09:56 Uchwała Nr V/27/07 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
27.08.2008 16:59 Uchwała Nr V/26/07 - w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych

poprzednia 1 2 3