Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2008 15:30 Uchwała Nr XI/72/07 - w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów
29.08.2008 15:24 Uchwała Nr XI/71/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
29.08.2008 15:20 Uchwała Nr XI/70/07 - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie
29.08.2008 15:19 Uchwała Nr XI/69/07 - w sprawie utworzenia straży gminnej
29.08.2008 15:17 Uchwała Nr X/68/07 - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
29.08.2008 15:15 Uchwała Nr X/67/07 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Groblicach
29.08.2008 12:18 Uchwała Nr X/66/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
29.08.2008 12:11 Uchwała Nr X/65/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
29.08.2008 12:09 Uchwała Nr IX/64/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
29.08.2008 12:08 Uchwała Nr IX/63/07 - w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Święta Katarzyna”
29.08.2008 12:03 Uchwała Nr IX/62/07 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna
29.08.2008 12:01 Uchwała Nr IX/61/07 - w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna
29.08.2008 11:54 Uchwała Nr IX/60/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
29.08.2008 11:51 Uchwała Nr IX/59/07 - w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
28.08.2008 16:11 Uchwała Nr VIII/58/07 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna
28.08.2008 16:09 Uchwała Nr VIII/57/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
28.08.2008 16:07 Uchwała Nr VIII/56/07 - w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
28.08.2008 16:04 Uchwała Nr VIII/55/07 - zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Święta Katarzyna z dnia 26 października 2006 roku Nr XLVII/363/06 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
28.08.2008 16:02 Uchwała Nr VIII/54/07 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy
28.08.2008 15:59 Uchwała Nr /VIII/53/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
28.08.2008 15:55 Uchwała Nr VIII /51/07 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej
28.08.2008 15:53 Uchwała Nr VIII/52/07 - w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Kotowice na lata 2007-2013” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
28.08.2008 15:41 Uchwała Nr VIII/50/07 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
28.08.2008 15:34 Uchwała Nr VII/49/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna do powiadomienia w imieniu Rady Gminy Święta Katarzyna Skarbnika Gminy Święta Katarzyna i Sekretarza Gminy Święta Katarzyna o konieczności złożenia tzw. „oświadczenia lustracyjnego”
28.08.2008 15:32 Uchwała Nr VII/48/07 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
28.08.2008 15:21 Uchwała Nr VII/47/07 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007
28.08.2008 15:15 Uchwała Nr VII/46/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
28.08.2008 15:12 Uchwała Nr VII/45/07 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
28.08.2008 15:08 Uchwała Nr VII/44/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
28.08.2008 15:05 Uchwała Nr VI/43/07 - w sprawie zaktualizowania planu aglomeracji "Wrocław" w części dotyczącej Gminy Święta Katarzyna

poprzednia 1 2 3 następna