Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2008 11:38 Uchwała Nr XIX/145/08 - w sprawie nadania nazw ulicom w Szostakowicach
10.10.2008 11:37 Uchwała Nr XIX/144/08 - w sprawie nadania nazw ulicom w Świętej Katarzynie
10.10.2008 11:36 Uchwała Nr XIX/143/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
10.10.2008 11:35 Uchwała Nr XIX/142/08 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich
10.10.2008 11:33 Uchwała Nr XIX/141/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
10.10.2008 11:31 Uchwała Nr XIX/140/08 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Święta Katarzyna
10.10.2008 11:29 Uchwała Nr XIX/139/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna
25.08.2008 15:23 Uchwała Nr XVIII/138/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
25.08.2008 15:20 Uchwała Nr XVIII/137/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach
25.08.2008 15:17 Uchwała Nr XVIII/136/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
25.08.2008 15:12 Uchwała Nr XVIII/135/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
25.08.2008 15:07 Uchwała Nr XVIII/134/08 - w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna
25.08.2008 15:03 Uchwała Nr XVIII/133/08 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Gminy Święta Katarzyna w sprawie przeniesienia siedziby władz gminy do miasta Siechnice
25.08.2008 15:00 Uchwała Nr XVIII/132/08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie
25.08.2008 14:49 Uchwała Nr XVIII/131/08 - zmieniająca uchwałę Nr XLV/341/06 Rady Gminy w Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
25.08.2008 14:45 Uchwała Nr XVIII/130/08 - zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach
25.08.2008 14:40 Uchwała Nr XVII/129/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
25.08.2008 14:37 Uchwała Nr XVII/128/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
25.08.2008 14:33 Uchwała Nr XVII/127/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
25.08.2008 14:28 Uchwała Nr XVII/126/08 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
25.08.2008 14:25 Uchwała Nr XVII/125/08 - w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Krzysztofa Rudziksa
25.08.2008 14:23 Uchwała Nr XVII/124/08 - w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna w ramach Związku Międzygminnego Ślęza-Oława do realizacji przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” i udziału w finansowaniu dokumentacji
25.08.2008 14:15 Uchwała Nr XVII/123/08 - w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader
25.08.2008 14:13 Uchwała Nr XVII/122/08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz w Jednostce Obsługi Szkół
25.08.2008 14:09 Uchwała Nr XVII/121/08 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok
25.08.2008 14:07 Uchwała Nr XVII/120/08 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na bezprawne działanie i prowadzenie procedury z pominięciem przepisów prawa przez Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych nie wydał decyzji negatywnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ”Powstanie Parku Pamięci Akropolis o specyfice pogrzebowej i kremacyjnej” na działce nr 842 w Radwanicach
25.08.2008 14:04 Uchwała Nr XVI/119/08 - w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Żygadło na Wójta Gminy Święta Katarzyna za złą organizację pracy w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna
25.08.2008 14:01 Uchwała Nr XVI/118/08 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna
25.08.2008 13:53 Uchwała Nr XVI/117/08 - zmieniająca uchwałę Nr XXVII/229/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych mogących gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody własne, ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia
25.08.2008 13:45 Uchwała Nr XVI/116/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008

poprzednia 1 2 3 następna