Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2015 13:52 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Tytuł zadania: Sprzątanie jezdni na terenie gminy Siechnice.
26.02.2015 12:58 ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Budowa ekranu akustycznego w Żernikach Wrocławskich na terenie szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej, dz. nr 209/2, gmina Siechnice”.
23.01.2015 09:20 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Siechnice oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.
21.01.2015 14:34 ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie projektu technicznego na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi w ciągu ul. Ziemskiej w Siechnicach
20.01.2015 11:36 Zapytanie ofertowe: Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np.wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice
13.01.2015 14:16 ZAPYTANIE OFERTOWE: dotyczy Wykonania drobnych prac budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach.
13.01.2015 14:10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. "Budowa stadionu lekkoatletycznego z terenem rekreacyjno-sportowym w ramach systemu Odra-Velo" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych w Siechnicach": w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności sanitarnej, w specjalności elektrycznej.
23.12.2014 10:10 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup, dostawa i transport wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Siechnicach i jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice
17.12.2014 10:35 ZAPYTANIE OFERTOWE - wycinka 4 szt. drzew zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu oraz utylizacją odpadów. W przypadku dwóch drzew rosnących w Żernikach Wr. oraz Siechnicach wymagana jest również usługa frezowania na głębokość ok. 40 cm
11.12.2014 19:49 ZAPYTANIE OFERTOWE • wykonanie kart obiektów mostowych określonych, jako obowiązkowe – zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji obiektów mostowych …• wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych (rocznych i pięcioletnich) obiektów inżynierskich położonych na terenie Miasta i Gminy Siechnice
18.11.2014 20:46 ZAPYTANIE OFERTOWE - wycinka wraz z frezowaniem pni 5 szt. drzew na terenie gminy Siechnice. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu oraz utylizację odpadów
17.11.2014 14:22 ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: utwardzenie nawierzchni drogi w ciągu ul. Ziemskiej na długości 160 m. zakres robót obejmuje: korytowanie nawierzchni istniejącej z tłucznia i destruktu na głębokość do 20 cm ze złożeniem materiału w obrębie budowy (do 500 m), przygotowanie podłoża w zagęszczeniem i podsypką z piasku o grubości 5 cm. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 x 150 x18 cm ze spadkiem poprzecznym dwustronnym, z wypełnieniem spoin betonem, na powierzch
12.11.2014 15:42 Zapytanie ofertowe: wymiana kotła C.O. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w miejscowości Święta Katarzyna ul. Żeromskiego 1 gmina Siechnice (wymiana pieca gazowego wraz z niezbędnym osprzętem).
21.10.2014 15:08 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogowych typu PD-2 w ciągu ul. Wiosennej w Iwinach
21.10.2014 15:05 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogowych typu PD-2 w ciągu ul. Jana Pawła II w Siechnicach
16.10.2014 14:46 Wykonanie (uzupełnienie) ogrodzenia boiska na długości 62m od strony ul. Krasińskiego w Ozorzycach. Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej powlekanej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z podmurówką systemową, betonową wraz z bramą wjazdową o szerokości 4 m
16.10.2014 14:43 Dokończenie prac związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki i drobne prace wykończeniowe na terenie placu zabaw w Łukaszowicach
10.10.2014 10:13 Zapytanie ofertowe: utwardzenie nawierzchni ul. Franza Petera Schuberta i Św. Jacka w Iwinach gm. Siechnice
09.10.2014 18:58 Zapytanie ofertowe: Utwardzenie nawierzchni ul. Ziemskiej w Siechnicach
09.10.2014 18:57 Zapytanie ofertowe: Utwardzenie nawierzchni ul. Franza Petera Schuberta i Św. Jacka w Iwinach gm. Siechnice
01.10.2014 07:59 Zapytanie ofertowe - zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Blizanowice, Gmina Siechnice”
29.09.2014 11:33 Zapytanie ofertowe - wywóz wraz złożeniem na wysypisku odpadów niebezpiecznych zdemontowanych rur azbezstowo-cementowych z miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice
26.09.2014 19:41 ZAPYTANIE OFERTOWE: Oświetlenie Blizanowice
24.09.2014 13:14 ZAPYTANIE OFERTOWE: a.Wykonanie odwodnienia studzienki chłonnej przy posesji nr 1 w ul. Broniewskiego w Radwanicach; b.Wymiana studzienki ściekowej ø 500 z kratką ściekową na ul. Reja w Radawnicach
16.09.2014 13:12 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Tytuł zadania: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na n/w zadaniu inwestycyjnym: Remont i wyposażenie 4 bibliotek z terenu Gminy Siechnice dofinansowanego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek"
05.09.2014 14:27 Zaproszenie do składania ofert "Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej położonego w miejscowości Iwiny przy ulicy Miodowej 12 w gminie Siechnice
04.09.2014 08:45 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia tłoczni P4 usytuowanej przy ul.Wrocławskiej oraz tłoczni P5 usytuowanej przy ul.Wiosennej w Żernikach Wrocławskich gmina Siechnice
02.09.2014 09:20 Zapytanie ofertowe - Nazwa zadania: Ogłoszenie prasowe w ramach projektu pn.: Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego
01.09.2014 19:26 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Siechnice zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującego zakresu robót. W celu miejscowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drogi ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich przewiduje się budowę studzienek ściekowych (wpustów ulicznych Wp 1 i Wp 2 ), z rur betonowych dn 500 z kratką żeliwną typu ciężkiego oraz koszem i osadnikiem połączonych przykanalikami z istniejącym kanałem deszczowym dn 300 znajdującym się w ulicy. Włączenie przykanalików do kana
26.08.2014 11:50 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W ŚWIETLICY W GROBLICACH (plik obmiar)

1 2 następna