Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2015 14:41 Uchwała nr V/16/14 w uchylająca Uchwałę Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice z późn. zm.
12.12.2014 13:01 Uchwała Nr LXVII/413/14 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
12.12.2014 12:57 Uchwała Nr LXVII/412/14 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
12.12.2014 12:56 Uchwała Nr LXVII/411/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (UNIEWAŻNIONA PRZEZ REGIONALNA IZBĘ OBRACHUNKOWĄ)
12.12.2014 12:53 Uchwała Nr LXVII/410/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
12.12.2014 12:47 Uchwała nr LXVI/408/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
12.12.2014 12:39 Uchwała nr XLVI/407/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
12.12.2014 12:37 Uchwała nr LXVI/406/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
16.09.2014 14:24 Uchwała Nr LXIII/396/14 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siechnice w 2014 r.
16.09.2014 14:21 Uchwała Nr LXIII/395/14 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Siechnicach
16.09.2014 14:19 Uchwała Nr LXIII/394/14 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
12.09.2014 12:03 Uchwała Nr LXIII/393/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice
12.09.2014 12:01 Uchwała Nr LXIII/392/14 w sprawie uchwały Nr LXII/382/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionym Uczniom Gminy Siechnice
12.09.2014 11:58 Uchwała Nr LXIII/391/14 w sprawie uchwały Nr LXII/380/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice
12.09.2014 11:56 Uchwała Nr LXIII/390/14 uchylająca Uchwałę Nr XI/95/11Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie Stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
12.09.2014 11:52 Uchwała Nr XLIII/389/14 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Danutę Dróżdż oraz pana Mirosława Dróżdża na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie rozpoznawania wniosku pani Danuty Dróżdż, pana Mirosława Dróżdża oraz innych osób z dnia 7 marca 2014 r.
12.09.2014 11:52 Uchwała Nr LXIII/388/14 w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
12.09.2014 11:51 Uchwała Nr LXIII/387/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 296/2, 297/1, 296/3 o łącznej powierzchni 0,0352 ha, obręb Radwanice, Gmina Siechnice
12.09.2014 11:51 Uchwała Nr LXIII/386/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
09.06.2014 12:51 Uchwała Nr LX/368/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice
02.07.2014 11:07 Uchwała Nr LXII/385/14 w sprawie przedłużnia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
02.07.2014 11:11 Uchwała Nr LXII/384/14 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 31 marca 2014 r. przez ZOZ "Solidarność" w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach na dyrektora szkoły w zakresie nieprawidłowości w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Siechnicach
02.07.2014 11:14 Uchwała Nr LXII/383/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Siechnicach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
02.07.2014 11:19 Uchwała Nr LXII/382/14 w sprawie określenia szczególowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice
02.07.2014 11:03 Uchwała Nr LXII/381/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice
02.07.2014 11:00 Uchwała Nr LXII/380/14 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice
11.08.2014 08:54 Uchwała Nr LXII/379/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
11.08.2014 08:50 Uchwała Nr LXII/378/14 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 Gminy Siechnice
02.07.2014 11:22 Uchwała Nr LXII/377/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2013 rok
02.07.2014 10:57 Uchwała Nr LXII/376/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31.12.2013

1 2 następna