Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2013 08:30 Uchwała Nr XLIX/306/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie (brak)...
30.09.2013 08:29 Uchwała Nr XLIX/305/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie (brak)...
30.09.2013 08:28 Uchwała Nr XLIX/304/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
30.09.2013 08:26 Uchwała Nr XLVIX/303/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie (brak)...
17.09.2013 10:54 Uchwała Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siechnice w 2013 r.
17.09.2013 10:52 Uchwała Nr XLVIII/301/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
30.09.2013 08:52 Uchwała Nr XLVIII/300/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
17.09.2013 10:50 Uchwała Nr XLVIII/299/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na ul.Głownej w miejscowości Święta Katarzyna
17.09.2013 10:47 Uchwała Nr XLVIII/298/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
17.09.2013 10:45 Uchwała Nr XLVIII/297/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
29.07.2013 14:29 Uchwała Nr XLVII/296/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia zasad udzielana zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siechnice
29.07.2013 14:26 Uchwała Nr XLVI/295/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza-Ołąwa"
29.07.2013 14:22 Uchwała Nr XLVI/294/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2013 kredu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
17.07.2013 12:51 Uchwała Nr XLVI/293/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 maja 2013 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Siechnice w Projekcie pn. "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu
11.07.2013 10:45 Uchwała Nr XLV/292/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
11.07.2013 10:40 Uchwała Nr XLV/291/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siechnice w 2013 roku
11.07.2013 10:39 Uchwała Nr XLV/290/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ...
11.07.2013 10:35 Uchwała Nr XLV/289/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
11.07.2013 10:34 Uchwała Nr XLV/288/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice
11.07.2013 10:29 Uchwała Nr XLV/287/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „A”, gmina Siechnice.
11.07.2013 10:28 Uchwała Nr XLV/286/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2012 rok
11.07.2013 10:23 Uchwała Nr XLV/285/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2012 rok
11.07.2013 10:20 Uchwała Nr XLIV/284/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
11.07.2013 10:18 Uchwała Nr XLIV/283/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
11.07.2013 10:17 Uchwała Nr XLIV/282/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
11.07.2013 10:15 Uchwała Nr XLIV/281/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
11.07.2013 09:59 Uchwała Nr XLIV/280/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009-2014 r.
11.07.2013 09:40 Uchwała Nr XLIII/279/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2013 kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
11.07.2013 09:39 Uchwała Nr XLIII/278/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ...
11.07.2013 09:37 Uchwała Nr XLIII/277/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 następna