Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2014 14:25 Uchwała Nr LIV/344/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
02.01.2014 14:22 Uchwała Nr LIV/343/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
02.01.2014 14:19 Uchwała Nr LIV/342/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
02.01.2014 14:16 Uchwała Nr LIV/341/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
02.01.2014 14:15 Uchwała Nr LIV/340/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 155 o powierzchni 0,3190 ha, obręb Kotowice, Gmina Siechnice
18.12.2013 14:53 Uchwała Nr LIII/334/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
18.12.2013 14:51 Uchwała Nr LIII/333/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
18.12.2013 14:49 Uchwała Nr LIII/332/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
13.11.2013 09:30 Uchwała Nr LII/331/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/306/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak rónież trybu ich pobierania
13.11.2013 09:26 Uchwała Nr LII/329/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
13.11.2013 09:22 Uchwała Nr LII/328/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2013 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłąty rat otrzymanych kredytów i pożyczek
13.11.2013 08:25 Uchwała Nr LII/327/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
13.11.2013 08:23 Uchwała Nr LII/326/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
13.11.2013 08:21 Uchwała Nr LII/325/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
13.11.2013 08:18 Uchwała Nr LII/324/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
13.11.2013 08:10 Uchwała Nr LII/323/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
04.11.2013 09:44 Uchwała Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 3 lipca 2013 r. przez pana Krzysztofa Wójcika na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie rozpoznawania wniosków składanych przez mieszkańców ulic Modrzewiowej i Warsztatowej w Biestrzykowie
04.11.2013 09:41 Uchwała Nr L/319/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
04.11.2013 09:38 Uchwała Nr L/318/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
04.11.2013 09:36 Uchwała Nr L/317/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 764/21 o powierzchni 121 m2, obręb Siechnice, Gmina Siechnice
04.11.2013 09:32 Uchwała Nr L/316/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice - rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice
04.11.2013 09:30 Uchwała Nr L/315/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części
04.11.2013 09:22 Uchwała Nr L/314/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siechnice oraz części wsi Groblice - rejon ulic Opolskiej i Łąkowej, gmina Siechnice
04.11.2013 09:20 Uchwała Nr L/313/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
04.11.2013 09:17 Uchwała Nr L/312/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
04.11.2013 09:14 Uchwała Nr L/311/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
30.09.2013 08:41 Uchwała Nr XLIX/310/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Wincentego Krosana na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie rozpoznania wniosku pana Wincentego Krosana z dnia 12 października 2012 r.
30.09.2013 08:39 Uchwała Nr XLIX/309/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie (brak)...
30.09.2013 08:38 Uchwała Nr XLIX/308/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie (brak)...
30.09.2013 08:31 Uchwała Nr XLIX/307/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice

1 2 3 4 następna