Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2012 14:18 Uchwała Nr XXX/199/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy ul.Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice.
26.10.2012 14:16 Uchwała Nr XXX/198/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
26.10.2012 14:04 Uchwała Nr XXX/197/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca ucwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy siechnice
24.10.2012 13:17 Uchwała Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.10.2012 10:11 Uchwała NR XXIX/195/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie opinii dotyczącej przyjętych rozwiązań w Studium Wykonalności dla przystosowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego intermodalności z innymi środkami transportu
22.10.2012 10:07 Uchwała NR XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siechnice
22.10.2012 09:58 Uchwała Nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa w miejscowości Smardzów
22.10.2012 09:57 Uchwała Nr XXIX/192/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na ul.Głownej w miejscowości Święta Katarzyna
22.10.2012 09:55 Uchwała Nr XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: budowa chodnika przy ul.Spacerowej w Kotowicach, gmina Siechnice
16.10.2012 11:48 Uchwała Nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Siechnice pod firmą Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16.10.2012 11:47 UCHWAŁA NR XXVIII/189/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wniesienia aportem do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Siechnice
16.10.2012 11:43 UCHWAŁA NR XVIII/188/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/210/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie darowania Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach działki nr 140/1 o powierzchni 0,5288 ha obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna.
16.10.2012 11:40 Uchwała Nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice
22.10.2012 09:44 Uchwała Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
05.10.2012 11:24 Uchwała nr XXVIII/185/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 13:43 Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 13:42 Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 13:39 Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Siechnice
02.10.2012 13:37 Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice
02.10.2012 13:34 Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 13:31 Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 13:29 Uchwała nr XXV/178/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach, obręb Prawocin
02.10.2012 13:26 Uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu
02.10.2012 13:24 Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchawałę zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 13:11 Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
02.10.2012 12:58 Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 12:49 Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 12:46 Uchwała nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2011 rok
02.10.2012 12:43 Uchwała nr XXIV/171/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2011 rok
02.10.2012 12:40 Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza-Oława"

poprzednia 1 2 3 4 następna