Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2011 10:11 Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
07.07.2011 10:09 Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
07.07.2011 10:07 Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina siechnice
07.07.2011 10:00 Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
07.07.2011 09:53 Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na 2011 rok Gminy Siechnice
07.07.2011 09:50 Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
07.07.2011 09:48 Uchwała nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Siechnic do przyjmowania zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Siechnice"
07.07.2011 09:46 Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
07.07.2011 09:43 Uchwała nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
07.07.2011 09:40 Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach
07.07.2011 09:20 Uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2010 roku
13.07.2011 14:59 Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie powołania pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie"
25.03.2011 09:16 Uchwała VI/51/11 w sprawie planu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2011 rok
25.03.2011 08:46 Uchwała VI/50/11 w sprawie planu Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok
25.03.2011 08:28 Uchwała VI/49/11 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2011 rok
25.03.2011 08:24 Uchwała VI/48/11 w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
25.03.2011 08:22 Uchwała VI/47/11 w sprawie nadania nazw ulicy w Świętej Katarzynie
25.03.2011 08:16 Uchwała VI/46/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchamości niezabudowanych na rzecz Skarbu Państwa
25.03.2011 08:13 Uchwała VI/45/11 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
25.03.2011 08:08 Uchwała VI/44/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum
25.03.2011 08:03 Uchwała VI/43/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzyków dla obszaru w rejonie ulicy Akacjowej
25.03.2011 07:54 Uchwała VI/42/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren "G" - obszar położony w południowej części Żerniki Wrocławskie
25.03.2011 07:39 Uchwała VI/41/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa
24.03.2011 14:54 Uchwała VI/40/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości
24.03.2011 14:49 Uchwała nr VI/39/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Kotowice
24.03.2011 14:46 Uchwała nr VI/38/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2011 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłat rat otrzymanych kredytów i pożyczek
24.03.2011 14:41 Uchwała nr VI/37/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2011 roku
24.03.2011 14:38 Uchwała VI/36/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2011
24.03.2011 14:32 Uchwała VI/35/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
17.02.2011 14:38 Uchwała nr V/34/11 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Annę Kogut na niewykonywanie przez Burmistrza Siechnic obowiązków wynikających z ustawy prawo wodne

poprzednia 1 2 3 4 następna