Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2011 10:14 Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice
13.10.2011 10:12 Uchwała nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
13.10.2011 10:09 Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siechnice
13.10.2011 10:07 Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
22.09.2011 15:06 Uchwała nr X/89/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów
22.09.2011 15:02 Uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulicy w Sulimowie
22.09.2011 15:01 Uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Groblicach
22.09.2011 15:00 Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: budowa chodnika przy ul.Spacerowej w Kotowicach, gmina Siechnice
22.09.2011 14:56 Uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających na Gminę Siechnice lub jej jednostkom organizacyjnym
22.09.2011 14:51 Uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Aktywna kobieta – szczęśliwa mama”
07.07.2011 11:31 Uchwała nr IX/83/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2010 rok
07.07.2011 11:30 Uchwała nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2010 rok
07.07.2011 11:28 Uchwała nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierajacych azbest
07.07.2011 11:24 Uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "D", gmina Siechnice
07.07.2011 11:21 Uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
07.07.2011 11:14 Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
07.07.2011 11:02 Uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
07.07.2011 10:59 Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach
07.07.2011 10:58 Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
07.07.2011 10:55 Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach
07.07.2011 10:52 Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
07.07.2011 10:49 Uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
07.07.2011 10:43 Uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
07.07.2011 10:40 Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na 2011 rok Gminy Siechnice
07.07.2011 10:31 Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
07.07.2011 10:28 Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Siechnice
07.07.2011 10:25 Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice w 2011 roku
07.07.2011 10:21 Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
07.07.2011 10:15 Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulic w Ozorzycach
07.07.2011 10:13 Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

poprzednia 1 2 3 4 następna