Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2009 14:25 Uchwała Nr XXV/191/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2009
01.04.2009 13:54 Uchwała Nr XXV/190/09 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna
01.04.2009 13:52 Uchwała Nr XXV/189/09 - w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” oraz przyjęcia jego Statutu
01.04.2009 13:51 Uchwała Nr XXV/188/09 - w sprawie złoŜenia wniosku dotyczącego zmiany siedziby władz gminnych z miejscowości Święta Katarzyna do miejscowości Siechnice
02.03.2009 08:59 Uchwała Nr XXIV/187/09 - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
02.03.2009 08:58 Uchwała Nr XXIV/186/09 - w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Finansów
02.03.2009 09:57 Uchwała Nr XXIV/185/09 - w sprawie budżetu gminy na rok 2009
02.03.2009 08:56 Uchwała Nr XXIV/184/09 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
02.03.2009 08:55 Uchwała Nr XXIV/183/09 - w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2009 rok
02.03.2009 08:51 Uchwała Nr XXIV/182/09 - w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok
02.03.2009 09:51 Uchwała Nr XXIV/181/09 - w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Sulimów na lata 2008-2015” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2011
02.03.2009 09:50 Uchwała Nr XXIV/180/09 - w sprawie przystąpienia Gminy Święta Katarzyna do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
02.03.2009 09:50 Uchwała Nr XXIV/179/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2009
02.03.2009 09:49 Uchwała Nr XXIV/178/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2009
02.03.2009 08:48 Uchwała Nr XXIV/177/09 - zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

poprzednia 1 2 3