Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2009 12:54 XXIX/221/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiego zarządu Dróg i Kolei we Wrocławiu
04.09.2009 12:52 XXIX/220/09 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Gminę święta Katarzyna / Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach "Równi w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach".
13.07.2009 10:39 XXVIII/219/09 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienie Gminy do Programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"
13.07.2009 10:34 XXVIII/218/09 - w sprwie rozpatrzenia skargi złożonej przez radnego Milana Usaka na Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą braku odpowiedzi na interpelację i pismo radnego
06.07.2009 14:47 Uchwała Nr XXVIII/217/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
06.07.2009 14:46 Uchwała Nr XXVIII/216/09 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy
06.07.2009 14:44 Uchwała nr XXVIII/215/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
06.07.2009 14:42 Uchwała nr XXVIII/214/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
06.07.2009 14:41 Uchwała nr XXVIII/213/09 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 wody pobieranej i odprowadzanych ścieków do celów socjalno-bytowych i opłaty abonamentowej
06.07.2009 14:40 Uchwała Nr XXVIII/212/09 - w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Święta Katarzyna do roku 2020
18.06.2009 12:12 Uchwała Nr XXVII/211/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2009
18.06.2009 12:11 Uchwała Nr XXVII/210/09 - w sprawie darowania Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach działki nr 140/1
18.06.2009 12:11 Uchwała Nr XXVII/209/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
18.06.2009 12:10 Uchwała Nr XXVII/208/09 - w sprawie opinii dotyczącej nowych obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Święta Katarzyna
18.06.2009 12:10 Uchwała Nr XXVII/207/09 - w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach pt. „Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach”
18.06.2009 12:09 Uchwała Nr XXVII/206/09 - w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy
12.05.2009 15:48 Uchwała Nr XXVI/205/09 - zmieniająca plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok
12.05.2009 15:44 Uchwała Nr XXVI/204/09 - w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
12.05.2009 13:38 Uchwała Nr XXVI/203/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok
12.05.2009 13:33 Uchwała Nr XXVI/202/09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna
12.05.2009 17:20 Uchwała Nr XXVI/201/09 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Święta Katarzyna
12.05.2009 15:17 Uchwała Nr XXVI/200/09 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach
12.05.2009 15:16 Uchwała Nr XXV/199/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania
12.05.2009 15:16 Uchwała Nr XXV/198/09 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
12.05.2009 15:15 Uchwała Nr XXV/197/09 - w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości i stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
12.05.2009 15:15 Uchwała Nr XXV/196/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach
12.05.2009 15:14 Uchwała Nr XXV/195/09 - w sprawie załącznika graficznego do Uchwały Nr XIX/139/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna
06.04.2009 12:30 Uchwała Nr XXV/194/09 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek
06.04.2009 12:27 Uchwała Nr XXV/193/09 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2009
06.04.2009 12:25 Uchwała Nr XXV/192/09 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2009

poprzednia 1 2 3 następna