x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 03.01.2020 12:09

Podatek rolny

­

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.)

 

Podmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:
- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów;
- są użytkownikami wieczystymi gruntów;
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego;
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego,   z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
- Gmina Siechnice jest w I okręgu podatkowym.

 Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

Rodzaje użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręg podatkowy

I

I

Klasy użytków rolnych

P r z e l i c z n i k i

I

1,95

1,75

II

1,80

1,45

IIIa

1,65

-

III

-

1,25

IIIb

1,35

-

IVa

1,10

-

IV

-

0,75

IVb

0,80

-

V

0,35

0,20

VI

0,20

0,15

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;

2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

 

Zasady ustalania podatku

- dla gospodarstw rolnych

1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych.
Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  20.10.2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.
(Monitor Polski 2020 r., poz. 982)

Podatek rolny na 2021 rok wynosi 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 292,75 zł za 1 ha fizyczny.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje
o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego           w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Formularze:

Obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.:

- INRL-1 - Informacja
- ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych
- ZR-1B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
- Formularz B – dane o osobowe współwłaścicieli nieruchomości.

 

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 r.:

- IR-1- Informacja o gruntach

- ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych          z opodatkowania

- ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 - składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

Formularze:

Obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.:

- DR-1- Deklaracja na podatek rolny 
- ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych 
- ZR-1B -  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 r.:

- DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

- ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDR-2- Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

 

Wzory formularzy na podatek rolny zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

* W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny można uiścić:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Siechnicach: indywidualny numer konta dla każdego podatnika podany na decyzji ustalającej wymiar podatku bądź załączony do deklaracji,
- do rąk inkasenta.

 

 

Komentarz

­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatek rolny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:03.01.2020 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2021 14:47 Usunięto załącznik Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.pdf (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:17 Dodano załącznik "stawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf" (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
28.01.2020 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:16 Usunięto załącznik Formularz B.PDF (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:40 Dodano załącznik "Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:39 Usunięto załącznik Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.pdf (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "ZDR-2_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "ZDR-1_1lipca2019-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "DR-1_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "ZIR-3_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "ZIR-2_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "ZIR-1_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:19 Dodano załącznik "IR-1_1lipca2019.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:17 Dodano załącznik "Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:16 Usunięto załącznik oswiadczenie podatkowe.pdf (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:16 Usunięto załącznik Uchwała - podatek rolny.pdf (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
11.12.2019 15:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 13:15 Dodano załącznik "oswiadczenie podatkowe.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:50 Dodano załącznik "Uchwała - podatek rolny.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.09.2018 13:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "DR-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "Formularz B.PDF" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "ZR-1 A.PDF" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "ZR-1 B.PDF" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:17 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:14 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.12.2014 10:03 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:28 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:28 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:27 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:26 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:23 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.08.2014 07:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 09:16 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:38 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 11:03 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 11:02 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Usunięto załącznik formularz.ZR-1-B.pdf (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:07 Usunięto załącznik formularz.ZR-1-A.pdf (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:07 Usunięto załącznik formularz.IR-1.pdf (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:06 Usunięto załącznik formularz.DR-1.pdf (Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 10:09 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)