x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 29.09.2008 14:13

Uchwała Nr IV/32/02

­

 


Uchwała NR IV/32/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2003 rok

 

Na podstawie art.21 ust3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 16 ust 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna

/ Dz. Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2002 r.Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr IV /32/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia

20.12.2002 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2003 rok

 

            Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna

            na 2003 rok

Plan pracy na 2003 rok obejmuje następujące tematy i terminy ich realizacji:

1.0pinia do projektu budżetu gminy na 2003 rok

~

2.Kontrola gospodarowania przez Zarząd Gminy

            mieniem gminnym w latach 1999-2002

3.Kontrola wykonania budżetu gminy za 2002 rok i sporządzenie wniosku dotyczącego absoluto­rium dla Wójta Gminy

4.Kontrola prawidłowości i efektywności postę­powania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Gminy Święta Katarzyna w celu wyegze­kwowania należności od Gurex S.A.

5.Kontrola wykorzystania dotacji gminy na realizację

            zadań OSP w latach 1999-2002

~

6.Kontrola gospodarności, celowości i rzetelności inwestycji pod nazwą Gminny Zakład Utylizacji w Sulęcinie

7.0kresowe ustosunkowywanie się do protokołów i zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli

8.Inne kontrole i prace zlecone przez Radę Gminy

- termin do 28.02.2003 r.

- termin do 28.02.2003 r.

- termin do 15.04.2003 r.

- termin do 30.04.2003 r.

- termin do 30.07.2003 r.

- termin do 15.10.2003 r.

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/32/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.09.2008 16:13 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)