x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 22.09.2008 14:01

Uchwała Nr XXV/218/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

­

 


Uchwała Nr  XXV/ 218/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  30 grudnia 2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2005 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy - w miarę potrzeb

2)  wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy - w miarę potrzeb

3) opiniowanie planowanych inwestycji realizowanych ze środków przeznaczonych na inicjatywy społeczne - bezpośrednio po uchwaleniu budżetu

4) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów  przeznaczonych na cele publiczne i centra usługowo administracyjne - termin do 30.06.2005 r.

5) analiza założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna - termin do 28.02.2005 r.

6) zapoznanie się z polityką Gminy Święta Katarzyna w kwestii wykorzystania programów pomocowych Unii Europejskiej - termin do 30.06.2005 r.

7) kontrola bieżącego funkcjonowania Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - termin do 30.09.2005 r.

8) udział w kontrolach kompleksowych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/218/04 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2009 08:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.07.2009 08:07 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
22.09.2008 16:01 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)