x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 22.09.2008 13:59

Uchwała Nr XXV/215/04 - w sprawie budżetu gminy na rok 2005

­

 


Uchwała nr  XXV/ 215 /04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 116 ust. 4, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

   zgodnie z załącznikiem nr 1 - 39 622 823 

w tym:

1) dochody własne - 21 701 886 

    z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 - 160 000 zł

2) subwencja ogólna - 5 477 612 zł

3) dotacje celowe na zadania bieżące - 1 536 341 zł

4) dotacje na zadania inwestycyjne - 10 906 984 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy

     zgodnie z załącznikiem nr 2 - 42 462 231 zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 21 133 131 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6, - 9 929 256 zł

-  wydatki na obsługę długu, - 800 000 zł

-  wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania

    problemów alkoholowych      zgodnie z załącznikiem nr 9, - 160 000 zł

-  środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych

    zgodnie z załącznikiem nr 10. - 25 000 zł

2) wydatki majątkowe - 21 329 100 zł

z tego:

  - wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym  21 329 100 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2 839 408 zł

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12 671 322 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie - 15 510 730 zł będą:

-       pożyczki na prefinansowanie programów w wysokości 9 750 000 zł,

-       inne kredyty lub pożyczki w wysokości 5 760 730 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego na 2005 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1 301 341 zł  zgodnie z załącznikiem nr  7.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie ogniska lub koła muzycznego przy gimnazjum w Siechnicach.

§ 5

1.     Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.

2.     Plany przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.

3.     Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48 304 zł przedstawia załącznik nr 12.

4.     Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 190 000 zł przedstawia załącznik nr 13.

5.     Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości  1 365 200 zł przedstawia załącznik nr 14.

6.     Prognozę kwoty długu na rok 2005 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.

7.     Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 16.

8.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku przedstawia załącznik nr 17.

 

§ 6

1.     Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie - 1 000 000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

2.     Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

3.     Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartościach przekraczających wydatki ustalone na rok 2005 w załączniku nr 3.

4.     Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł nie objętych wydatkami roku budżetowego, które będą skutkować na wysokość wydatków   budżetowych w latach następnych.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

1)     dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.

2)     przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

3)     zaciągania długu w wysokości 15 510 730 zł, w tym do zaciągania zobowiązań w wysokości 9 750 000 zł na prefinansowanie programów i projektów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz do spłat zobowiązań Gminy w wysokości 12 671 322 zł, w tym do spłaty zobowiązań w wysokości 9 750 000 zł z tytułu prefinansowania programów i projektów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Leopold  Gomułkiewicz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/215/04 - w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2009 08:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.07.2009 08:05 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
22.09.2008 15:59 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)