x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 22.09.2008 13:35

Uchwała Nr XXIV/204/04 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

­

 


Uchwała nr XXIV/204/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 201 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2004 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (M.P. Nr 43, poz. 765) obniża się z kwoty 37,67 złotych za 1 q do kwoty 37,50 zł za 1 q którą przyjmuje się za podstawę do wymiaru podatku rolnego w Gminie na rok 2005.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/204/04 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.07.2009 14:55 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
22.07.2009 14:54 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
22.09.2008 15:35 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)