x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 22.08.2008 10:56

Budżet gminy 2005

­

 

 


 

Uchwała nr XXV/ 215 /04
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 116 ust. 4, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1               39 622 823 zł

w tym:  21 701 886 złz tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9      160 000 zł
2) subwencja ogólna      5 477 612 zł
3) dotacje celowe na zadania bieżące     1 536 341 zł
4) dotacje na zadania inwestycyjne        10 906 984 zł
2. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2    42 462 231 zł
w tym:
1) wydatki bieżące        21 133 131 zł
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikami nr 5 i 6, 9 929 256 zł
- wydatki na obsługę długu,       800 000 zł
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9,        160 000 zł
- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych
zgodnie z załącznikiem nr 10.     25 000 zł
2) wydatki majątkowe   21 329 100 zł
z tego:

- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 21 329 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości                   2 839 408 zł

 

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12 671 322 zł nastąpi
z dochodów własnych gminy.
2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w kwocie 15 510 730 zł  będą:
- pożyczki na prefinansowanie programów w wysokości 9 750 000 zł,
- inne kredyty lub pożyczki w wysokości 5 760 730 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego na
2005 rok przedstawia  załącznik nr 4.


§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1 301 341 zł  zgodnie z załącznikiem nr  7.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie ogniska lub koła muzycznego przy gimnazjum w Siechnicach.

§ 5

1.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia
załącznik nr 8.

2.Plany przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.

3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48 304 zł przedstawia załącznik nr 12.

4.Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 190 000 zł przedstawia załącznik nr 13.

5.Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości  1 365 200 zł przedstawia załącznik nr 14.

6.Prognozę kwoty długu na rok 2005 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.

7.Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 16.

8.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku przedstawia załącznik nr 17.

 

§ 6

1.Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie
1 000 000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartościach przekraczających wydatki ustalone na rok 2005
w załączniku nr 3.

4.Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty
1 500 000 zł nie objętych wydatkami roku budżetowego, które będą skutkować na wysokość wydatków   budżetowych w latach następnych.

 

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

1)dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.

2)przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

3)zaciągania długu w wysokości 15 510 730 zł, w tym do zaciągania zobowiązań
w wysokości 9 750 000 zł na prefinansowanie programów i projektów określonych
w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz do spłat zobowiązań Gminy w wysokości 12 671 322 zł, w tym do spłaty zobowiązań w wysokości 9 750 000 zł z tytułu prefinansowania programów
i projektów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z udziałem środków
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Leopold  Gomułkiewicz

 


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2008 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.08.2008 11:01 Dodano załącznik "dochody.rtf" (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:01 Dodano załącznik "wydatki.doc" (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:01 Dodano załącznik "wydatkiinwestycyjne.doc" (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:00 Usunięto załącznik wydatki na 2004r..doc (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:00 Usunięto załącznik wydatki inwestycyjne na 2004r..doc (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 11:00 Usunięto załącznik dochody na 2004r..doc (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 10:56 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)