x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 12.06.2018 13:22

INFORMACJA

­

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopię, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Opłaty:
WSZELKIE ZGŁOSZENIA DO CEIDG SĄ WOLNE OD OPŁAT. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.


 

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OSOBY FIZYCZNEJ), ZMIANY WE WPISIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIA, WZNOWIENIA  I WYKREŚLENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  2. przez PEŁNOMOCNIKA;

- zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
- na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA),

 1. pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
  - każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
  - jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie).
 2. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 3. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl)  -  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 4. przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma widomość sms z numerem wniosku roboczego, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
  Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 4. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o założenie działalności gospodarczej, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 5. Informacje o zmianach we wpisie, o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy  z CEIDG publikowane są zazwyczaj po paru minutach.


ZMIANA DO WPISU

Terminy:
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG:

a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, tj:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa (nazwa firmy),
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • inne niż wyżej wymienione dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

b) w przypadku zmiany danych informacyjnych, tj:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • NIP i REGON spółki cywilnej,
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

- zgłoszenia będzie można dokonać w każdym czasie.

W każdym czasie można również dokonać korekty m.in. daty zaprzestania, zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Terminy:
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego w osobnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej na dzień wejścia w życie tzw. „Konstytucji biznesu” (30.04.2018 r.) zawarte we wpisie w CEIDG stało się zawieszeniem bezterminowym.

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Terminy:
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, począwszy od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Terminy:
Zgłoszenie wykreślenia wpisu z CEIDG następuje w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
- wskazując na wniosku ostatni dzień prowadzenia działalności lub
- zaznaczając informację o przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową lub
- zaznaczając informację o niepodjęciu wykonywania działalności gospodarczej - w takim przypadku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany.

UWAGA!
DOMNIEMYWA SIĘ, ŻE DANE WPISANE DO CEIDG SĄ PRAWDZIWE. PRZEDSIĘBIORCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ ZGŁOSZENIEM NIEPRAWDZIWYCH DANYCH.


PROCEDURA REJESTRACJI SPÓŁKI CYWILNEJ:

 1. Uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).
 2. Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
 3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki wniosek należy złożyć na formularzu  RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).
 4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
 5. Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, - podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni od zawarcia umowy spółki).
 6. Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (jeżeli wymagane).
 7. Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi, tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1.

 

ZDUBLOWANE WPISY

W przypadku gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy) powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak aby w CEIDG pozostała tylko jeden „aktywny”.

 

Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie „Konstytucji biznesu”. Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PUBLIKOWANIA INFORMACJI O PEŁNOMOCNIKU I PROKURENCIE

 

Przedsiębiorca będzie mógł opublikować za pośrednictwem CEIDG informacje  o swoim pełnomocniku lub prokurencie.  Informacja o pełnomocniku i prokurencie będzie obejmować m.in. imię i nazwisko  pełnomocnika lub prokurenta, adres do doręczeń, dane kontaktowe, zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury oraz datę udzielenia pełnomocnictwa lub prokury. Publikacja danych będzie następować na wniosek przedsiębiorcy.

 

Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku lub prokurencie będzie równoznaczna w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie  lub z ustanowieniem prokury. Wraz z wnioskiem o opublikowanie ww. informacji przedsiębiorca składać będzie oświadczenie, że pełnomocnik/prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.

 

Zakończenie publikacji informacji następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta. Zakończenie publikacji oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG.

 

Informacje o pełnomocniku zawarte dotychczas we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG stają się automatycznie informacjami o pełnomocniku, chyba że uległy wykreśleniu na wniosek przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji na:


Podstawa Prawna:

KONSTYTUCJA BIZNESU (wejście w życie 30.04.2018 r.):

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U.z 2018 r. poz. 650);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Dotyczy działalności gospodarczej PKD 88.91Z – opieka dzienna nad dziećmi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. 2018, poz. 603)

Art. 26. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646) wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.

Komentarz

­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Osoba umieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.10.2020 14:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
15.10.2020 14:49 Dodano załącznik "CEIDG-1_w1.8.9_2019-11-25.pdf" (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
18.01.2019 12:48 Usunięto załącznik Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w CEIDG.pdf (Aleksandra Chlebosz)
18.01.2019 12:48 Dodano załącznik "UM WOP_klauzula_informacyjna_CEIDG1.docx" (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 09:01 Usunięto załącznik Informacja dot. RODO.pdf (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 09:01 Dodano załącznik "Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w CEIDG.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:45 Dodano załącznik "Informacja dot. RODO.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:20 Dodano załącznik "UM WOP_klauzula_informacyjna_CEIDG1.docx" (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:20 Dodano załącznik "WOP_Wzor_pelnomocnictwo_12_06_2018.docx" (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:20 Dodano załącznik "Oświadczenie rejestracja żłobka.docx" (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:19 Usunięto załącznik oświadczenie o RODO - CEIDG-IDO_2018-05-25.pdf (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:19 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
28.05.2018 11:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
28.05.2018 09:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
28.05.2018 09:56 Dodano załącznik "oświadczenie o RODO - CEIDG-IDO_2018-05-25.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
30.04.2018 12:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
30.04.2018 08:57 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
30.04.2018 08:55 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
30.04.2018 08:50 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.04.2018 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.02.2018 12:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
15.01.2014 15:38 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
15.01.2014 15:38 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
15.01.2014 15:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
15.01.2014 15:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
15.01.2014 15:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
15.01.2014 15:33 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
22.08.2013 08:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.08.2013 21:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
03.10.2012 11:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:45 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.04.2012 13:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2012 13:26 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2012 13:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2012 13:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2012 13:22 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)