x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 17.02.2021 14:53

Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej w Wydziale Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej

­

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. gospodarki wodnej w Wydziale Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę  od  1 marca 2021 r.

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw opłat za usługi wodne:
 1. ustalenie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 2. sporządzanie oświadczeń w zakresie opłat za usługi wodne,
 3. ustalanie opłat za odprowadzanie do wód:
 • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej
 • wód pochodzących z odwodnienia gruntów,
 1. Kontrolowanie stanu technicznego gminnych urządzeń wodnych,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie decyzji wynikających z Prawa wodnego i prowadzenie procedur związanych z ich wydaniem,
 3. Prowadzenie działań administracyjnych w zakresie wód wykorzystywanych do kąpieli,
 4. Współpraca z organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami,
 5. Ewidencjonowanie i nadzorowanie realizacji postanowień zgód wodnoprawnych,
 6. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania wodami powierzchniowymi, w szczególności:
 1. w zbiornikach retencyjnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych i innych
 2. w rzekach i kanałach otwartych.
 1. Wydawanie warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów,
 2. Opiniowanie dokumentacji projektowych, w tym operatów wodnoprawnych w zakresie odwodnienia budowli, odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów,
 3. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie realizowanych zadań przez Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie (wizje terenowe urządzeń wodnych, kontrole) Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku : inżynieria środowiska, budownictwo wodne, melioracje, inżynieria sanitarna,
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych),
 3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem, nadzorowaniem                   i realizacją spraw w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, melioracji lub inżynierii sanitarnej,  
 4. znajomość przepisów z zakresu Prawa wodnego, Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych, Prawa ochrony środowiska i innych branżowych,
 5. umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,
 6. prawo jazdy kategorii B,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

       1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 1. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 2. samodzielność,
 3. samokontrola

Wymagane- niezbędne  dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 8. oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych       w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                    o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane  kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki wodnej” lub wysłać pod email: biuro@umsiechnice.pl - w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach

Komentarz

­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Zielonka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej w Wydziale Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.02.2021 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2021 13:34 Dodano załącznik "Informacja o wynikach - ds. gospodarki wodne.docx" (Aleksandra Chlebosz)
17.02.2021 14:53 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)