x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 20.03.2019 11:40

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. z siedzibą w Świętej Katarzynie

­

Rada Nadzorcza

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

PREZESA ZARZĄDU

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie
 

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnie podległych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 7. niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych,
 8. stan zdrowia kandydata pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
 9. kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi przedstawiać gotowość podjęcia czynności zarządczych najdalej do dnia 13 maja 2019 r.

2. Ograniczenia: Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. CV,
 2.  kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający krótką koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki,
 3. odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem, potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać oświadczenie kandydata:

 1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu;
 2. o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne,
 6. że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu;
 7. o dopełnieniu lub niepodleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017, poz. 2186 ze zm.),
 8. w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
 9. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
 10.  o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,
 11.  o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
 12.  oświadczenie, że:
 1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, Siechnice lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Planowane otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Spółki o godz. 12.00.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane z działalnością Spółki, w terminie do dnia składania zgłoszeń, w siedzibie Spółki, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powiadomi kandydatów na piśmie.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

W wyniku konkursu Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wybierze Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Spółki dostępny jest w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17 oraz na stronie internetowej Spółki www.zgksiechnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach www.siechnice.gmina.pl

 

AKTUALIZACJA: Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. unieważniła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. z siedzibą w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2019 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.04.2019 10:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
20.03.2019 16:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
20.03.2019 11:40 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)