Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.450 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą, Burmistrz Siechnic zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do  naboru na członków  komisji konkursowej.
2.    Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku.
3.    W skład komisji konkursowej wchodzi do 9 osób z prawem głosu:


a.    przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu - przedstawiciel Burmistrza Siechnic,
b.    do czterech przedstawiciel Burmistrza Siechnic,
c.    do czterech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.


4.    Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
5.    W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
6.    Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza Siechnic w drodze zarządzenia.
7.    Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
Ze zgłoszonych kandydatów Burmistrz Siechnic wybiera do komisji maksymalnie czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres konkursu, a także spełnianiem przez zgłoszonych kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia.
8.    Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:


a.    są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
b.    nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
c.    nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),


9.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
10.    Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
11.    W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału
12.    Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 4 marca 2019 roku. Zgłoszenia należy składać wraz z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r.” w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Kruszyk-Obratańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.02.2019
Data publikacji:20.02.2019 16:30