Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i zdrowia

w Wydziale Spraw Społecznych

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

 1. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach i zarządzeń Burmistrza Siechnic dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. pomoc w organizacji oraz branie udziału w posiedzeniach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. organizacja otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych,
 4. rozpatrywanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe „w trybie 19a”,
 5. udział w pracach komisji konkursowych rozpatrujących wnioski organizacji pozarządowych
  i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych (w tym roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie prowadzonych spraw,
 7. kontrola („w terenie”) organizacji pozarządowych w zakresie realizacji projektów dofinansowanych przez Gminę,
 8. kontrola sprawozdań częściowych i końcowych z wykonania zadań publicznych,
 9. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wspierającymi działalność sektora pozarządowego m.in. poprzez organizację i prowadzenie szkoleń
  i spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 10. prowadzenie działań z zakresu polityki zdrowotnej Gminy, przygotowywanie i koordynacja realizacji programów profilaktyki zdrowotnej (organizacja konkursów) oraz promocja zdrowia m.in. poprzez opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Siechnicach i zarządzeń Burmistrza Siechnic, współpraca z wydziałami i biurami, jednostkami gminnymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
 11. udział w pracach komisji konkursowych i opiniujących powoływanych przez Burmistrza Siechnic,
 12. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących m.in. organizacji pozarządowych, zdrowia (szczególnie gminnych programów profilaktyki zdrowotnej),
 13. prowadzenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi względem organizacji pozarządowych,
 14. organizacja i obsługa pod względem formalnym konkursu o nagrodę sportową Burmistrza Siechnic,
 15. prowadzenie działań w zakresie szeroko pojętej promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • co najmniej 2-letni staż pracy w JST na stanowisku związanym bezpośrednio ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o zdrowiu oraz ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia w zakresie współpracy z Gminną Radą Pożytku Publicznego (lub doświadczenie w zasiadaniu w takiej Radzie.)
 • posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowywania i realizacji gminnych programów polityki zdrowotnej,
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • samodzielność,
 • samokontrola.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 12. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  i zdrowia”  w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

 

 

 

Siechnice, 04.02.2019 r.                                                                                  

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 13:35