Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji energetycznych w Wydziale Inwestycyjnym

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. inwestycji energetycznych

w Wydziale Inwestycyjnym

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

 1. nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań z zakresu inwestycji energetycznych;
 2. odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań z zakresu inwestycji energetycznych;
 3. koordynacja procesów realizacji zadań dotyczących inwestycji energetycznych;
 4. odbiór obiektów od wykonawcy i przekazywanie ich użytkownikowi;
 5. sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań;
 6. uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania;
 7. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji;
 8. przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie
  z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji;
 9. przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność  w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie energetyczne lub elektryczne,
 •  obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • co najmniej roczny staż na stanowisku związanym z projektowaniem lub realizacją inwestycji elektrycznych lub energetycznych, bądź w pracy w jednostce samorządu terytorialnego  o podobnym charakterze,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B oraz samochód do celów służbowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzworowania realizacji robót energetycznych,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych oraz zasad ich rozliczania,
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • umiejętność rzeczowego udzielania informacji,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • skuteczność  w działaniu,
 • sumienność,
 • samodzielność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 12. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji energetycznych” w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

 

 

                                                                                                                                        

Siechnice, 04.02.2019 r.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji energetycznych w Wydziale Inwestycyjnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 13:32