Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. elektrycznych

w Wydziale Komunalnym

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 

Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

Prowadzenie spraw w zakresie remontu i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. nadzorowanie i koordynacja przebiegu prowadzonych remontów oświetlenia  drogowego ulic i parków,
 2. nadzorowanie i koordynacja  przebiegu prowadzonych remontów instalacji i urządzeń  elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych,
 3. przygotowanie i opiniowanie umów o przyłączenie remontowanych obiektów komunalnych do sieci  elektrycznych,
 4. przygotowanie i organizowanie przetargu na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej,
 5. bieżące monitorowanie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów
     oświetleniowych i obiektów komunalnych,
 6. opiniowanie porozumień w zakresie przebudowy i remontów sieci,
 7. nadzorowanie obiektów komunalnych w zakresie elektrycznym,
 8. opiniowanie  dokumentacji  technicznej  dla  przygotowanych  do  realizacji  zadań remontowych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym,
 9. przygotowywanie zleceń w sprawie napraw i remontów instalacji i urządzeń elektrycznych,
 10. odbiór obiektów od wykonawcy po wykonaniu remontów i przekazanie użytkownikowi,
 11. przygotowanie  dokumentów  do  rozliczenia  wynagrodzenia  wykonawcy,
 12. współpraca  z  podmiotami  w  zakresie  sprzedaży  i  dystrybucji  energii  elektrycznej,
 13. wprowadzanie  nowych  rozwiązań  prowadzących  do  zmniejszenia  zużycia  energii  elektrycznej.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność  w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne – kierunkowe,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem, nadzorowaniem i eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w oprogramowaniu NORMA lub innym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • prawo jazdy, samochód,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w JST,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych,
 • uprawnienia eksploatacyjne serii ,,E”,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • samodzielność, samokontrola.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.mo ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 12. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. elektrycznych” w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

 

 

                                                                                                                                        

Siechnice, 04.02.2019 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 13:12