Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. przygotowania i realizacji remontów drogowych w Wydziale Komunalnym

URZĄD MIEJSKI w SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. przygotowania i realizacji remontów drogowych

w Wydziale Komunalnym

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Do zadań na w/w stanowisku należy m. in.:

Prowadzenie spraw w zakresie remontu i eksploatacji dróg i urządzeń drogowych na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nadzorowania i koordynacji procesu projektowania i realizacji zadań,
 • odbioru i opiniowania dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań,
 • koordynacja procesów realizacji zadań,
 • odbioru obiektów od wykonawcy i przekazywania ich użytkownikowi,
 • sporządzania dokumentów OT dla zakończonych zadań przy współpracy z pracownikami wydziału oraz dopełnienia formalności rozliczenia zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień i opinii,
 • przygotowywania wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji i realizację robót,
 • przygotowywanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
 • dokonywanie przeglądów dróg oraz infrastruktury drogowej.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne: budownictwo ogólne lub inżynieria lądowa,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z nadzorem nad realizacją lub eksploatacją dróg i obiektów drogowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w oprogramowaniu NORMA lub innym,
 • prawo jazdy kat. B, samochód do celów służbowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w JST w dziedzinie utrzymania dróg,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania realizacji robót budowlanych, inwestycyjnych lub remontowych,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,
 • samodzielność, samokontrola.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 7. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 12. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem, kandydat który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. remontów drogowych” w terminie do dnia 20 lutego 2019  r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niezawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

 

 

Siechnice, 04.02.2019 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. przygotowania i realizacji remontów drogowych w Wydziale Komunalnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2019 13:10