Podatek rolny

 

PODATEK ROLNY

Podstawowe informacje o podatku rolnym:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.)
Podmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:
- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów;
- są użytkownikami wieczystymi gruntów;
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Gospodarstwo rolne
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
- Gmina Siechnice jest w I okręgu podatkowym.
 Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:


Rodzaje użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręg podatkowy

I

I

Klasy użytków rolnych

P r z e l i c z n i k i

I

1,95

1,75

II

1,80

1,45

IIIa

1,65

-

III

-

1,25

IIIb

1,35

-

IVa

1,10

-

IV

-

0,75

IVb

0,80

-

V

0,35

0,20

VI

0,20

0,15

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.
Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Zasady ustalania podatku
- dla gospodarstw rolnych
1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych.
Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.
Podatek rolny na 2019 rok wynosi 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 262,45 za 1 ha fizyczny określony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr LVI/471/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2019 rok.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje
o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Formularze
Informacja INRL-1
Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – ZR-1B
Formularz B – dane o osobowe współwłaścicieli nieruchomości.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
 - składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
Formularze:
Deklaracja na podatek rolny  - DR-1
Dane o nieruchomościach rolnych  - ZR-1/A
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – ZR-1B

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek rolny od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Burmistrz

Terminy płatności:
- 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny można uiścić:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Siechnicach, rachunek każdego podatnika podany jest na decyzji ustalającej wymiar podatku,
- do rąk inkasenta.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2019 13:15 Dodano załącznik "oswiadczenie podatkowe.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:50 Dodano załącznik "Uchwała - podatek rolny.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.09.2018 13:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "ZR-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "ZR-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:18 Dodano załącznik "DR-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:20 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:17 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:14 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.12.2014 10:03 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:28 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:28 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:27 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:26 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:23 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.08.2014 07:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 09:16 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:38 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 11:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:50 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:49 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 11:03 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 11:02 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:08 Usunięto załącznik formularz.ZR-1-B.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:07 Usunięto załącznik formularz.ZR-1-A.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:07 Usunięto załącznik formularz.IR-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:06 Usunięto załącznik formularz.DR-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 10:09 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)