OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego:

1) do 169 rad gmin, z tego:

a)    do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 26 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

2.    Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego:

1)    2745 radnych rad gmin, z tego:

a)    2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    506 radnych rad powiatów;

3)    36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

3.    Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego:

1)    2745 radnych rad gmin, z tego:

a)    2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    506 radnych rad powiatów;

3)    36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2085 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 2085 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 54,15% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 11603, to jest 2,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 118 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach kandydatów przez 98 komitetów wyborczych.

       Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Wybrano 660 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 52,59% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 20398, to jest 2,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach kandydatów przez 75 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 506 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 835815 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 53,44% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 45,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 36 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 1208354 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 53,01% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 20.
Wybory do Rady Miejskiej w Siechnicach

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 16100, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Karty do głosowania wydano 9794 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9763 osób, to jest 60,64% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 9531, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 232, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 115, to jest 49,57%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 117, to jest 50,43%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 17               KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI;

3)    lista nr 18               KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5575, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;

4)    karty do głosowania wydano 3306 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3279;

6)    głosów ważnych oddano 3172;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― DULSKI Andrzej;

b)   lista nr 17 ― KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KROPSKI Łukasz,

         ― KŁOSOWSKA Alina Katarzyna;

c)    lista nr 18 ― KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― UŠÁK Milan,

         ― KASPROWICZ Roman Józef,

         ― NOWIŃSKI Piotr Paweł,

         ― MOŃCA Karolina;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4403;

4)    karty do głosowania wydano 2693 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2693;

6)    głosów ważnych oddano 2635;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KRZYŻANOWSKI Arkadiusz Marek;

b)   lista nr 17 ― KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― SCHINDLER Anna Małgorzata,

         ― NOWAK-POKORNY Katarzyna Małgorzata;

c)    lista nr 18 ― KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ŚWIECH Elżbieta Krystyna,

         ― MOKROWSKA Małgorzata Benedykta,

         ― ZIOBROWSKA Danuta;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6122, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;

4)    karty do głosowania wydano 3795 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3791;

6)    głosów ważnych oddano 3724;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― JURYTA Wiesław,

         ― OLCZAK Jolanta;

b)   lista nr 17 ― KWW GMINA FAIR PLAY JAKUB KŁOSIŃSKI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KŁOSIŃSKI Jakub Janusz,

         ― STACHOWICZ Urszula Jadwiga;

c)    lista nr 18 ― KWW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MŁYŃCZAK Michał,

         ― SULIKOWSKA Maria,

         ― GĄDZIŃSKI Piotr Krzysztof,

         ― KOZŁOWSKA Anna;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 23.
Wybory do Rady Powiatu Wrocławskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 25 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 108667.

3.    Karty do głosowania wydano 63743 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 63608 osób, to jest 58,53% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 60897, to jest 95,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 2711, to jest 4,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1271, to jest 46,88%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1440, to jest 53,12%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

4)    lista nr 13               KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU;

5)    lista nr 14               KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA;

6)    lista nr 15               KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9766;

4)    głosów ważnych oddano 9377;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KORYTKO Marcin;

b)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― ŁYSIAK Piotr Włodzimierz;

c)    lista nr 14 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― KOSTERSKA Barbara;

d)   lista nr 15 ― KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― SKIBA Edward;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468.

3.    Karty do głosowania wydano 1208354 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 53,01% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

2)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

3)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

4)    lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

5)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

6)    lista nr 12               KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 273851;

4)    głosów ważnych oddano 249861;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― STASIAK Dariusz Paweł;

b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― BOCHNAK Wojciech Piotr,

         ― MAJDZIK Marzena Joanna,

         ― SKORUPA Aleksander Marek;

c)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MROZEK Damian Remigiusz,

         ― CZARTORYSKI Tytus Henryk,

         ― MICHALSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― LECH Ryszard;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

 Marcin Sosiński

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2018 09:59