Podatek od nieruchomości

Podstawowe informacje o podatku od nieruchomości

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

 

 

Podmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego,
z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
- posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 

1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m   do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż   1,40 m, powierzchnię tę pomija się.


2. dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość       z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,


3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.Wybrane definicje z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:


- budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem  lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych;    za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe,

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  ustala w drodze decyzji Burmistrz.

Osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru          w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy    o podatkach i opłatach lokalnych.

Formularze:

 

Obowiązujące do dnia 30.06.2019r.:


- INRL- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
- ZN-1/A - Dane o nieruchomościach
- ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 
 

 

 

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.:

 

- IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-  dane pozostałych podatników
 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Formularze:

 

Obowiązujące do 30 czerwca 2019r.:

 

- DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
- ZN-1/A - Dane o nieruchomościach
- ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.:

 

- DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.     w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach.

Terminy płatności

Dla osób fizycznych:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

* W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dla osób prawnych:
w miesięcznych ratach I rata płatna do 31 stycznia, następne w terminie do 15 każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości można uiścić:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Siechnicach: indywidualny numer konta dla każdego podatnika podany na decyzji ustalającej wymiar podatku bądź załączony do deklaracji,
- do rąk inkasenta.

Stawki podatku od nieruchomości
 

Na rok 2021 Rada Miejska w Siechnicach Uchwałą nr XXXIV/286/20 z dnia 26 listopada 2020 (Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2020 r. poz. 6609) uchwaliła następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)      od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków
0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
 – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

d) rewitalizacyjne

 - 3,28 zł od 1m2 powierzchni,

 

 

2)      od budynków lub ich części:              
a)  mieszkalnych

 – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych
6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
4,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)     od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy      o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:03.01.2020 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2021 14:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:13 Dodano załącznik "Uchwała stawki XXXIV 286 20.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:13 Dodano załącznik "Uchwała-stawki na 2021r..doc"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:13 Dodano załącznik "Uchwała zwolnienia XXXIV 288 20.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:13 Dodano załącznik "Uchwała zwolnienia.doc"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:11 Usunięto załącznik Uchwała XXXIV 286 20.pdf
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:11 Usunięto załącznik Uchwała-stawki 21-n.doc
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:11 Usunięto załącznik Uchwała-zwolnienia-n-r-l 2020
PROJEKT.doc

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:11 Usunięto załącznik Uchwała XXXIV 288 20.pdf
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:33 Dodano załącznik "Uchwała XXXIV 288 20.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:33 Dodano załącznik "Uchwała-zwolnienia-n-r-l 2020
PROJEKT.doc"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:23 Dodano załącznik "Uchwała-stawki 21-n.doc"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:23 Dodano załącznik "Uchwała XXXIV 286 20.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:21 Usunięto załącznik Uchwała -stawki na 2020 r..pdf
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 12:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
28.01.2020 08:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "IN-1_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "ZIN-1_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "ZIN-2_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "ZIN-3_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "DN-1_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "ZDN-1_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:21 Dodano załącznik "ZDN-2_1 lipca 2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:20 Usunięto załącznik ZDN-2- formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik ZDN-1 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik DN-1 - formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik ZIN-3 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik ZIN-2 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik ZIN-1-formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2020 07:19 Usunięto załącznik IN-1- formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:15 Usunięto załącznik Formularz B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 11:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Uchwała -stawki na 2020 r..pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "IN-1- formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "ZIN-1-formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "ZIN-2 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "ZIN-3 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "DN-1 - formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "ZDN-1 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:59 Dodano załącznik "ZDN-2- formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik ZIN-3 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik DN-1 - formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik ZDN-1 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik ZDN-2- formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik ZIN-2 -formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:58 Usunięto załącznik ZIN-1-formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Usunięto załącznik IN-1- formularz.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "ZDN-2- formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "ZDN-1 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "DN-1 - formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "ZIN-3 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "ZIN-2 -formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "ZIN-1-formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:57 Dodano załącznik "IN-1- formularz.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:56 Usunięto załącznik Uchwała na 2019 rok.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
11.12.2019 15:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:46 Dodano załącznik "Uchwała na 2019 rok.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:46 Usunięto załącznik UCHWAŁA STAWKI 2018.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.09.2018 13:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 11:51 Dodano załącznik "UCHWAŁA STAWKI 2018.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:20 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:20 Dodano załącznik "ZN-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:20 Dodano załącznik "ZN-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:20 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:20 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik ZN-1 A.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik ZN-1 B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik I NRL-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:19 Usunięto załącznik Formularz B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:44 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:44 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:43 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:43 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:40 Dodano załącznik "ZN-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:40 Dodano załącznik "ZN-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:40 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:40 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
16.12.2016 13:41 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
16.12.2016 13:41 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 10:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:58 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:46 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.01.2015 14:00 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
23.12.2014 10:02 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:12 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:09 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:01 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:59 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:50 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.08.2014 07:43 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 09:09 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:31 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.07.2012 13:11 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.07.2012 13:10 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.07.2012 13:10 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.07.2012 13:10 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
26.07.2012 13:06 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:40 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:40 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:40 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:40 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:40 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:39 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:39 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:39 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:39 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:28 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:27 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 13:53 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 11:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 10:58 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:08 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:07 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do uchwały Nr
XIII-86-07 z dnia 25.10.2007 r..doc

(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:03 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:03 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:03 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:03 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:03 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:01 Usunięto załącznik formularz.ZN-1-B.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:01 Usunięto załącznik formularz.ZN-1-A.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:01 Usunięto załącznik formularz.IN-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 09:01 Usunięto załącznik formularz.DN-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 09:54 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)