Podatek leśny

Podstawowe informacje o podatku leśnym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz 1821
ze zm.)

Podmiot opodatkowania podatkiem leśnym:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania podatku:
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

 

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19.10.2018 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniosła 191,98 zł za m3.
(Monitor Polski 2018 r., poz. 1005)


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację
o lasach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Formularze:
„Informacja INRL-1”
„Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A”
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZL-1/B oraz formularz B - współwłaścicieli nieruchomości

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
- składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze:
„Deklaracja na podatek leśny „DL-1”
„Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A”
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B”
 - formularz.DL-1
 - formularz.ZL-1/A
 - formularz.ZL-1/B

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek leśny od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Burmistrz.

Terminy płatności

Dla osób fizycznych:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

Dla osób prawnych:
W miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny można uiścić:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Siechnicach: indywidualny numer konta dla każdego podatnika podany jest na decyzji ustalającej wymiar podatku bądź załączony do deklaracji,
- do rąk inkasenta.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2019 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.09.2018 13:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "ZL-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "ZL-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "DL-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik ZL-1 A.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik ZL-1 B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik I NRL-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik Formularz B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik DL-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:39 Dodano załącznik "DL-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Dodano załącznik "ZL-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Dodano załącznik "ZL-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.01.2016 09:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:22 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:22 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.12.2014 10:00 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:37 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:34 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:29 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.08.2014 07:42 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 08:46 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:28 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 13:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 10:58 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 10:57 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:01 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.DL-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.IL-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.ZL-1 A.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.ZL-1 B.pdf
(Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 09:11 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)