Podatek leśny

Podstawowe informacje o podatku leśnym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

 

Podmiot opodatkowania podatkiem leśnym:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania podatku:

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  20.10.2020 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wyniosła 196,84 zł za m3.
(Monitor Polski 2020 r., poz. 983)

Podatek leśny na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację
o lasach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

 


Formularze:

 

Obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019r.:

- INRL-1 - Informacja
- ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych
- ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
- formularz B – dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości


Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.:

- IL-1 - Informacja o lasach  

- ZIL-1- Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych                        z opodatkowania

- ZIL-3 -  Załącznik do informacji lasach – dane pozostałych podatników

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
- składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze:

Obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.

- DL-1 Deklaracja na podatek leśny
- ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych
- ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
 

Obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 r.

- DL-1- Deklaracja na podatek leśny

- ZDL-1 -  Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 - ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.


Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Podatek leśny od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Burmistrz.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach.

Terminy płatności

Dla osób fizycznych:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

Dla osób prawnych:
W miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny można uiścić:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Siechnicach: indywidualny numer konta dla każdego podatnika podany na decyzji ustalającej wymiar podatku bądź załączony do deklaracji,
- do rąk inkasenta.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:03.01.2020 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2021 14:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:46 Usunięto załącznik Komunikat Prezesa GUS w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 20.pdf

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 14:20 Dodano załącznik "stawka podatku leśnego na rok 2021.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
11.01.2021 13:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
28.01.2020 08:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:16 Usunięto załącznik Formularz B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "Komunikat Prezesa GUS w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 20.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "IL-1_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "ZIL-1_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "ZIL-2_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "ZIL-3_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "DL-1_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "ZDL-1_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:09 Dodano załącznik "ZDL-2_1lipca2019.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 09:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
11.12.2019 16:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.09.2018 13:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "ZL-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "ZL-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:22 Dodano załącznik "DL-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik ZL-1 A.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik ZL-1 B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik I NRL-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik Formularz B.PDF
(Aleksandra Chlebosz)
27.12.2017 10:21 Usunięto załącznik DL-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:39 Dodano załącznik "DL-1.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:38 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:37 Dodano załącznik "ZL-1 B.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Dodano załącznik "ZL-1 A.PDF"
(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:36 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.01.2016 09:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:24 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:23 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:22 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:22 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
23.12.2014 10:00 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:37 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:34 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:29 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 12:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.08.2014 07:42 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 08:46 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
14.01.2013 14:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.12.2012 10:59 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:28 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:25 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:24 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.01.2012 14:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 13:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 10:58 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.05.2010 10:57 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:01 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.DL-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.IL-1.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.ZL-1 A.pdf
(Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 08:58 Usunięto załącznik formularz.ZL-1 B.pdf
(Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 09:11 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)