Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Urząd Miejski w Siechnicach, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH (IOD)

 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora  Ochrony  Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl

3.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH
 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Urzędu w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych
z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Siechnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Siechnic.

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.

UPRAWNIENIA

 

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

8.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających
  z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających,
 • dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2018 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż