Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty


1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek, który musi zawierać:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 •  wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • nr PESEL,
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, IV piętro, pok. 401,       
tel. 71 786 09 19:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

 

Opłaty
- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
- zwalnia się od opłaty skarbowej:
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Siechnicach nr rachunku 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 lub w kasie Urzędu.
Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.

 

Termin i sposób załatwienia
Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siechnicach.

 

Inne informacje
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
obywateli polskich,
cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana imienia lub nazwiska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż