Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty
Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
Wypełniony wniosek oraz odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, IV piętro pokój 401,
tel. 71 786 09 19.

 

Opłaty
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 50 zł.
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Siechnicach nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 lub w kasie Urzędu.

 

Termin i sposób załatwienia
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 10:52