Odpis aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
  • sąd i prokurator,
  • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
  • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
  • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL, adres zameldowania, nr i serię dowodu osobistego, jeśli są wnioskodawcy znane. W odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej, dokumenty podlegają bowiem opłacie skarbowej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. Wniosek należy podpisać.
osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, IV piętro, pok. 401,  
tel. 71 786 09 19

Opłaty
odpis skrócony - 22 zł
wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
odpis zupełny - 33 zł
pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpis aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 09:40