Informacje dotyczące działalności

 

 


•    status jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),

•    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139 poz. 814)

•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)


•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu, (załącznik nr 1)
•    Zarządzeń Kuratora,
•    Zarządzeń Dyrektora szkoły,
•    Planu pracy szkoły,
•    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
•    Organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
•    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Przedmiot działalności i kompetencje:

•    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
•    Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
•    Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
•    Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
•    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych.
•    Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
•    Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia.
•    Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia współdziałają na rzecz tworzenia  w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
•    Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
•    Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
•    Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
•    Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
•    Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
•    Szczegółowy sposób załatwiania spraw określa Instrukcja Kancelaryjna (załącznik nr 2)


 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 Osoba odpowiedzialna za treść: Marta Giszko
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

 

 

 

 

 


 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dotyczące działalności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2014 11:25