wersja do wydruku Maciej Skwara 26.02.2021 15:24

Nabór na stanowisko ds. promocji gminy w Wydziale Spraw Społecznych

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

ogłasza nabór

na stanowisko ds. promocji gminy w Wydziale Spraw Społecznych

Rodzaj umowy: umowa o pracę -pełny etat

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku należy m. in.:

1)  redagowanie informacji tekstowych oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej (i/lub filmowej) z wydarzeń związanych z samorządem, edukacją, sportem, przedsiębiorczością, wykonywaniem zadań inwestycyjnych gminy, turystyką i rekreacją oraz innymi wydarzeniami związanymi z „życiem Gminy”,

2) przygotowywanie informacji dla mediów (prasa, internet, radio, telewizja) na temat Gminy, działań lokalnego samorządu, współpraca w tym zakresie z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,

3) redagowanie strony internetowej Gminy Siechnice oraz Biuletynem Informacji Publicznej Gminy Siechnice,

4) obsługa gminnych profili na portalach społecznościowych (m. in. Facebook, YouTube);

5) przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych Wydziału (związanych m.in. z zakupem usług i materiałów),

6) sporządzanie zamówień i projektów umów,

7) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych  w zakresie prowadzonych spraw,

8) sporządzanie projektów pism w sprawach bieżących Wydziału,

9) bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami UM w Siechnicach, jednostkami pomocniczymi gminny (sołectwami, osiedlami, Radą Mieszkańców), jednostkami gminnymi,

10) współorganizowanie we współpracy z jednostkami gminnymi oraz innymi organizacjami (np. pozarządowymi) imprez i wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych,

11) udział w pracach komisji konkursowych i opiniujących rozpatrujących wnioski związane z działalnością organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych i innych.

12) prowadzenie innych działań związanych z promocją Gminy,

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Wymagana dyspozycyjność w zakresie krajowych wyjazdów służbowych.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie  wyższe (lub w trakcie studiów) ,

2) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

3) doświadczenie w redagowaniu tekstów na potrzeby prasy i/lub stron internetowych;

4) doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi z wykorzystaniem sytemu zarządzania treścią (CMS),

5) biegła obsługa komputera, urządzeń i aplikacji biurowych, urządzeń foto-wideo;

6) biegła obsługa mediów społecznościowych (Facebook, YouTube);

7) prawo jazdy kategorii B;

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

9) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

podstawowa obsługa programów graficznych i narzędzi do obróbki zdjęć,

2) umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4) samodzielność,

5) samokontrola.

Wymagane- niezbędne  dokumenty i oświadczenia:

-CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

-list motywacyjny,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

-oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

-oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”  - opatrzone własnoręcznym podpisem,

-oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który  korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane  kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim  w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. promocji gminy” lub wysłać mailem na adres biuro@umsiechnice.pl - w terminie do dnia 14 marca  2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach

 

                                                                   

Siechnice, 24.02.2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko ds. promocji gminy w Wydziale Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Skwara
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2021 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż