Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2021

 Burmistrz Siechnic

ogłasza nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2021

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą, Burmistrz Siechnic zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych.

2. Komisje konkursowe zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2021 ogłoszonych na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 29 stycznia 2021 r.

3. W skład komisji konkursowych nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

4. Komisje konkursowe zostaną powołane przez Burmistrza Siechnic w drodze zarządzenia.
5. Ze zgłoszonych kandydatów Burmistrz Siechnic wybiera do komisji maksymalnie czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres konkursu, a także spełnianiem przez zgłoszonych kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia.

6. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a.    są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b.    nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

c.    nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

7. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny oraz nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

8. W przypadku, gdy żadna organizacja lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy nie wskażą osób do składu komisji konkursowych lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub też wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby będą podlegały wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy, komisje konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będą działać bez ich udziału.

9. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 lutego 2021 roku. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym zgodnym z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (decyduje data wpływu formularza do Urzędu).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2021 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż