Nabór na stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego

URZĄD MIEJSKI w SIECHNICACH

ul. Jana Pawła II 12, 55­011 Siechnice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego

 

Do zadań na ww. stanowisku należy m. in.:

 1. przyjmowanie zarchiwizowanej dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 2. dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;
 3. ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym;
 4. porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;
 5. kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania                     w komórkach organizacyjnych;
 6. udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych;
 7. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 8. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 9. zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum;
 10. sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
 11. sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym;
 12. zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym zgodnie z przepisami prawa;
 13. wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych zgodnie z przepisami prawa.

 

Stanowisko pracy: praca stacjonarna, w wymiarze 1 etatu.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 2. wykształcenie wyższe o specjalności archiwistyka lub wyższe i ukończone specjalistyczne kursy zawodowe;
 3. co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe z obszaru archiwistyki;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych i RODO. 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej;
 2. doświadczenie we wdrażaniu EZD i systemów wspomagających;
 3. komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres;
 4. umiejętność analitycznego myślenia;
 5. terminowość.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV;
 3. potwierdzona kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje
  i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie-opatrzone własnoręcznym podpisem;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.- opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

Klimatyzowane pomieszczenia biurowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszegoogłoszenia o naborze,
jest niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane ofertą, spełniające ww. wymagania, proszone są o składanie dokumentóww terminie do dnia 18 lutego 2021 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55­011 Siechnice lub na adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl z dopiskiem:

 

„Stanowisko ds. archiwum zakładowego”

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Siechnice, 3 luty 2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2021 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż