Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów

Siechnice, dnia 24.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SIECHNIC

o II wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LX/368/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice, zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 września do 25 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice pod adresem: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/, a także na stronie internetowej Gminy Siechnice pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl [w zakładce „Plany Zagospodarowania (MPZP)”].

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, w Sali Sesyjnej nr 301 na III piętrze o godz. 1400.

Informuję, że podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Siechnicach należy stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa, nałożonego przepisami § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 1356). Podczas wizyty w Urzędzie należy zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny i korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy drzwiach do windy na każdym piętrze Urzędu.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość wzięcia udziału w w/w dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu uczestnictwa w dyskusji publicznej w formie elektronicznej należy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przesłać, za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenie, na adres: biuro@umsiechnice.pl, podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link z możliwością dołączenia do spotkania (jeżeli będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie). Uczestnictwo w dyskusji publicznej możliwe będzie poprzez program Microsoft Teams, który należy zainstalować na swoim komputerze lub skorzystać z przeglądarki EDGE lub Chrome.

Działając na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możliwości złożenia uwag i wniosków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag z zakresu ochrony środowiska jest Burmistrz Siechnic.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu ww. planu miejscowego mogą być składane na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (na adres email: biuro@umsiechnice.pl).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: biuro@umsiechnice.pl), bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.           o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Siechnic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 października 2020 r. Uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.),
  3. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Siechnice „www.siechnice.gmina.pl” w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.
  4. W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2020 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż