Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

 

 

 

 

 

 


 

Podstawa prawna:
Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r., poz.121 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 r., poz.1490).

Opłaty:

Nie pobiera się
 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, Burmistrz przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn.zm).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Łączny termin postępowania wynosi ok. 12 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
9. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Wymagane dokumenty :
Wniosek o nabycie nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Borkowska
Osoba udostępniająca informację    Mariusz Różnowicz

 

 

 


 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:06