Zarządzenia Wójta - 2006 rok

 


Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł

1/2006

10.01.2006

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

2/2006

18.01.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działki nr 545/135) położonej w obrębie Siechnice.

3/2006

18.01.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działki nr 545/139) położonej w obrębie Siechnice.

4/2006

18.01.2006

Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru gminy Święta Katarzyna.

5/2006

25.01.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy w okulary przeznaczone do korekcji wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

6/2006

07.02.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 113/5) w obrębie Sulimów.

7/2006

13.02.2006

Zarządzenie w sprawie przeglądu hali sportowej.

8/2006

13.02.2006

Zarządzenie w sprawie powołania komisji nadzorującej proces niszczenia dokumentów z referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Święta Katarzyna i odwołanie Wójta Gminy Święta Katarzyna, zarządzonego na dzień 24 lipca 2005 r.

9/2006

27.02.2006

Zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 oraz planu finansowego zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

10/2006

01.03.2006

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr 961) w obrębie Święta Katarzyna.

11/2006

01.03.2006

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Radomierzyce.

12/2006

20.03.2006

Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Święta Katarzyna w 2006 roku.

13/2006

20.03.2006

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

14/2006

22.03.2006

Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15/2006

31.03.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

16/2006

14.04.2006

Zarządzenie w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

32/2006

16.06.2006

Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż mienia ruchomego.

33/2006

29.06.2006

Zarządzenie w sprawie powołania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

34/2006

29.06.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

35/2006

29.06.2006

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za rok 2005.

36/2006

29.06.2006

Zarządzenie w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

37/2006

01.07.2006

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych.

38/2006

01.07.2006

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej.

39/2006

21.07.2006

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy.

40/2006

31.07.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

41/2006

09.08.2006

Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2007.

42/2006

09.08.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie na rzecz jej wieczystych użytkowników.

43/2006

31.08.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzyków.

44/2006

05.09.2006

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. uzależnień.

45/2006

11.09.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Święta Katarzyna.

46/2006

11.09.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radwanice.

47/2006

12.09.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokry Dwór.

48/2006

12.09.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Trestno-Blizanowice.

49/2006

12.09.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2004 Wójta Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

50/2006

22.09.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

51/2006

21.09.2006

Zarządzenie w sprawie nabycia udziału wynoszącego 1/5 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Smardzów w granicach działki nr 91.

52/2006

-

- rezerwa

53/2006

-

- rezerwa

54/2006

03.10.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/02 Wójta Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 listopada 2002 roku.

55/2006

13.10.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

56/2006

16.10.2006

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

57/2006

18.10.2006

Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru do Dostawcy - PPHU MEXPOL sp. z o.o. w ramach zawartej ugody nowego kompaktora.

58/2006

23.10.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice.

59/2006

31.10.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokry Dwór.

60/2006

02.11.2006

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzyków.

61/2006

08.11.2006

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika realizującego projekt (MAO) dla programu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siechnice oraz budowa kanalizacji w Gminie Święta Katarzyna", zastępcy pełnomocnika realizującego projekt i jednostki realizującej projekt (JRP).

62/2006

28.11.2006

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

63/2006

15.12.2006

Zarządzenie w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

64/2006

15.12.2006

Zarządzenie w sprawie powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

65/2006

15.12.2006

Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

66/2006

27.12.2006

Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej na lata 2006-2008.

67/2006

27.12.2006

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Święta Katarzyna.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta - 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż