Uchwała Nr XX/148/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 


 

Uchwała Nr  XX/148/ 08

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 11 września 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 169, art. 179, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

           

                                                                            § 1

                                                                             

W uchwale Nr XV/104/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza  się o kwotę 10 664 956 zł,

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 10 784 956 zł,

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy

- po stronie dochodów zmniejszył się z kwoty  55 347 669,79    do kwoty   44 682 713,79  zł,

- po stronie wydatków  zmniejszył się  z kwoty  70 894 727,79  zł do kwoty  60 109 771,79  zł.

4)  § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki bieżące 36 769 683,79 zł.”

5)  § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„wydatki majątkowe  23 340 088 zł. ”

6)  § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy  w wysokości  15 427 058 zł”,

7) § 2  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 15 427 058 zł  będą:

-          pożyczki  na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  2 500 000 zł,

-          kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 000 000 zł,

-          kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  7 200 000 zł,

-          wolne środki w wysokości  3 727 058 zł.”

8)  § 6 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł,

- finansowania planowanego deficytu  do  kwoty 11 700 000 zł.

2. Źródłem finansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 198 392 zł będą wolne środki w wysokości 2 198 392 zł.”

9) w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/104/08 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/104/08 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/104/08 otrzymuje brzmienie zgodnie  z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/104/08 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 17 do uchwały Nr XV/104/08 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 18 do uchwały Nr XV/104/08 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

   §2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

   §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/148/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2008 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż