Uchwała Nr XX/147/08 - w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych

 


Uchwała Nr XX / 147 / 08

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 11 września 2008 r.

 

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna
do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz 115 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Następujące drogi położone na terenie Gminy Święta Katarzyna zalicza się do kategorii dróg gminnych:

 

  1. droga 1931D: rz. Odra – Kotowice
  2. droga 1932D: PKP – Kotowice
  3. droga 1940D: Biestrzyków

 

§ 2.

 

Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1., przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/147/08 - w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2008 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż