Uchwała Nr XIX/146/08 - w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie

 


UCHWAŁA NR XIX/146/08

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 10 lipca 2008 roku

 

w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Sulęcin:

 

         działka numer 25/8                              – ulica Kasztanowa

         działka numer 129                               – ulica Akacjowa

         działka numer 131                               – Aleja Lipowa

         działki o numerach 25/9 i 122               – ulica Wierzbowa

         działki o numerach 30/1 i 30/10            – ulica Dębowa

         działki o numerach 30/9 i 128               – ulica Klonowa

 

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów
w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIX/146/08 - w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2008 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż